מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות 

חברת קרסו נדל"ן בע"מ, ח.פ. 510488190 ולרבות, החברות הבנות הבאות: קרסו נדל"ן בעיר בע"מ ח.פ. 055886287, קרסו התחדשות עירונית בע"מ 513855650, קרסו מרכזים מסחריים בע"מ ח.פ. 514684505 וחברות בנות נוספות (להלן ביחד: "החברה") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתרי האינטרנט המופעלים על ידה כיזמית נדל"ן והמשווקים על ידה או באמצעות אחרים למכירה והשכרה (להלן: "ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים") אותם היא מנהלת ומפעילה בכתובות: 

https://flora.carasso-nadlan.co.il/

https://mecro.co.il/

ono.carasso-nadlan.co.il

https://umami.carasso-nadlan.co.il/

www.carasso-nadlan.co.il

(להלן: "האתרים"). 

מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת מהמשתמשים באתר ובקשר עימם.

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע. 

המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר מידע לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. 

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1. מהו מידע?

במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתרים ובשירותים הכלולים בהם, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק").

2. המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש

2.1. מידע שהמשתמש מוסר בעת פניה לחברה ובביקורו באתרים ;

2.2. מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השימוש באתר ובשירותים;

2.3. כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה;

2.4. בזמן פניה לאתרים של החברה או השירות בפלטפורמות השונות וברשתות החברתיות

3. המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש

החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו): 

3.1. זיהוי ופרטי התקשרות לרבות שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל), כתובת, תעודת זהות.

3.2. מידע בקשר עם השירותים שהחברה מספקת למשתמש לרבות מידע אודות המוצרים שהמשתמש רכש מאת החברה (ככל שרלוונטי), התשלומים שהמשתמש שילם לחברה ועוד. 

3.3. כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.

4. המטרות לשמן החברה אוספת את המידע 

החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

4.1. לשם יצירת קשר עם המשתמש;

4.2. למטרות מכירה/ השכרה של נדל"ן וכל מטרה שעולה בקנה אחד עם הסיבות שבעטיין מסר לנו המשתמש את המידע;

4.3. לשם תפעולם התקין, ניהולם ופיתוחם של אתרי הקבוצה. 

4.4. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;

4.5. לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

4.6. לשם צרכים שיווקיים כמו: שיפור האיכות והתאמת השירותים והמוצרים המוצעים למשתמש עם פנייתו אלינו; 

4.7. לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים; 

4.8. לשם ניתוח, מחקר, פיתוח ועריכת סטטיסטיקות;

4.9. לשם הצגה והתאמת מודעות ותוכן שיוצגו בפני המשתמשים ועשויים להתאים להעדפותיהם באתרים של החברה, בפלטפורמות פרסום וכן באתרי אינטרנט אחרים;

4.10. לצורך משלוח דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע באמצעים אלקטרוניים; בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 

4.11. לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;

4.12. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

4.13. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

4.14. לשם עמידה בהוראות כל דין.

5. העברה של המידע 

החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות. 

5.1. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

5.2. החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: 

5.3. צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכת אזור אישישירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, מערכת ניהול הלקוחות, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין ויועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה. 

5.4. אם יתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין. 

5.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה. 

5.6. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה וכן במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל. 

5.7. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל ו/או ביצע מעשה או מחדל כאמור, אשר עלולים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

5.8. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

5.9. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

5.10. בנוסף לאמור, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע אינה תואמת את הוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל.

6. אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 16 למדיניות הפרטיות. 

7. הגבלת אחריות 

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד. 

8. תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

9. מידע על אנשים אחרים

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל את ההסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש. 

10. Cookies

החברה עושה שימוש ב-cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתרים השונים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם משתמש בוחר למסור מידע מזהה באתר, מידע זה יהיה מקושר למידע הלא מזהה שייאסף באתר. 

עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מידע שהמשתמש צפה באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח הגילאים של המשתמש, סוג המכשיר ממנו נכנס לאתר, תחומי העניין של המשתמש, כתובת ה-IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב של המשתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד. 

החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: למטרת תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לנהל ולתפעל את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר; לאימות פרטים; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב- Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לזהות מקורות הגעה לאתריה השונים; כדי להציג לגולשים תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב- Facebook, Google, טאבולה, אאוטבריין ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו. 

החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון Google ו – Facebook אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות של Google ושל Facebook כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד, ניתן לעיין בקישורים להלן:

במדיניות הפרטיות של Google : https://policies.google.com/privacy?hl=iw

במדיניות הפרטיות של Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

במדיניות הפרטיות של טאבולה: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy#user-choices-and-opting-out

במדיניות הפרטיות של אאוטבריין: https://www.outbrain.com/privacy/

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים כגון טאבולה, אאוטבריין,Google ו – Facebook כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו. 

החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, , אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google Analytics בקישור: https://policies.google.com/privacy

משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול. 

התנאים וההוראות המפורטים במדיניות זו וכן כל שינוי או תיקון שלהם יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. 

סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות זו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו. 

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מדיניות זו מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות ה – Cookies העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות ה – Cookies יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות המעודכנת לרבות לשינויים.

11. קישורים והיפר קישורים 

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. 

החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, או למידע שימסר בהם והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד.
לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד. אנו ממליצים לקרוא היטב את מדיניות הפרטיות של כל קישור או אתר אינטרנט לפני גילוי או מסירת מידע כלשהו.

12. זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 16 למדיניות פרטיות זו להלן. 

13. הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלה, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. 

סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו. 

14. שינויים ועדכונים 

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים. 

15. שונות 

15.1. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. 

15.2. אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין. 

16. יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת harelsh@carasso.co.il.

מעודכן לחודש אפריל 2023.