תקנון חברת קרסו נדל"ן

היקף

 • הצהרה זו חלה על האתרים המופעלים על ידי, או עבור, קרסו נדל"ן, החברות הקשורות אליה והחברות הבנות שלה (להלן: "אתר קרסו נדל"ן" ו/או "אתר קרסו נדל"ו בעיר" ו/או "אתר קרסו מבנים 38").
 • קרסו נדל"ן רואה עצמה מחויבת לעקרונות של הגנה על פרטיות. בעשיית שימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים על ידך, הנך מסכים לכך שקרסו נדל"ן תעשה שימוש בנתונים והכל בהתאם להצהרת פרטיות זו.
 • אנו ממליצים לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.
 • השימוש בפרטים שתמסור לנו וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

איסוף מידע אישי

 • קרסו נדל"ן אוספת מידע שאתה בוחר למסור כגון שם, כינוי, כתובת הדואר האלקטרוני, מידע על נוהגיך, העמודים שבהם צפית, הפעילויות שבהן השתתפת, מקום המחשב שבאמצעותו נגשת לאתר ועוד.  
 • Cookie– קרסו נדל"ן משתמשת בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר קרסו נדל"ן, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.  "עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע בעוגיות חסוי, ומנהלי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
 • אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהפעילויות והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע, הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

שימוש קרסו נדל"ן במידע האישי שלך, מדוע?

 • כדי לאפשר לך להשתמש במדורים ובפעילויות באתר קרסו נדל"ן, כפי שיהיו מעת לעת.
 • כדי לשפר ולהעשיר את הפעילויות והתכנים המוצעים באתר קרסו נדל"ן, ובכלל זה ליצור פעילויות ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל פעילויות ותכנים קיימים.
 • המידע שישמש את מנהלי האתר קרסו נדל"ן לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לצורך פרסום מידע ותכנים מטעמך.
 • מנהלי האתר קרסו נדל"ן רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע לפי בקשתך או אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
 • לשם יצירת קשר איתך במסגרת הפעילויות באתר וכן לצרכים לימודיים, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי קרסו נדל"ן.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה ממדורים והפעילויות הרלבנטיים באתר.
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של אתר קרסו נדל"ן. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 • אנו משתמשים במידע האישי שאתה מספק לנו רק למטרות שעולות בקנה אחד עם הסיבות שבעטיין מסרת לנו את המידע.

מידע חשוב 

 • זכות לעיין במידע– על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. יובהר כי במידה ותרמה למחוק מידע, המידע ימחק באופן שבו לא יפנו אליך בהצעות מסחריות. יחד עם זאת מידע הדרוש למנהלי האתר קרסו נדל"ן לשם ניהול האתר יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
 • אבטחת מידע– קרסו נדל"ן מבטיחה בזאת כי המידע האישי שלך יטופל בסודיות קפדנית. יובהר שבעוד שהמערכות והנהלים המותקנים אצל קרסו נדל"ן לשמירת אבטחת המידע מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי קרסו נדל"ן, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מנהלי האתר קרסו נדל"ן לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 • קישורים לאתרים– הצהרת פרטיות זו מתייחסת לאתר קרסו נדל"ן בלבד ולא לאתרים אחרים אליהם אנו מספקים קישורים. אנו מבקשים מהגולשים לקרוא היטב את מדיניות הפרטיות של כל קישור לפני גילוי מידע כלשהו.
 • שינויים במדיניות הפרטיות– אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר קרסו נדל"ן, ותתבקש לאשר מחדש את הסכמתך למדיניות פרטיות זו.

העברת המידע לצד שלישי

קרסו נדל"ן לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר קרסו נדל"ן, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה, וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מנהלי האתר, קרסו נדל"ן או מי מטעמה, במקרה זה רשאים מנהלי האתר להעביר את המידע אודותיך לרשויות אכיפת החוק, לערכאות משפטיות, ולכל גורם רלבנטי נוסף לפי העניין ובהתאם לשיקול דעתם.
 • אם יתקבל בידי קרסו נדל"ן צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • בכל מקרה שקרסו נדל"ן תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • אם קרסו נדל"ן תארגן את פעילות האתר במסגרת ארגונית אחרת, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתר של קרסו נדל"ן עם פעילותו של צד שלישי – היא תהא זכאית להעביר למסגרת הארגונית החדשה העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שמסגרת זו תקבל על עצמה כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • בכל מקרה אחר בו נתת את הסכמתך המפורשת ומראש למסירת המידע.
 • הוראות סעיף זה אינן מקנות זכויות לצד שלישי כלשהו לדרוש מקרסו נדל"ן לקבל מידע והן לא תחשבנה לחוזה לטובת צד שלישי.

הסכמה לשימוש במידע

 • ע"י שימוש באתר זה, ובעת שהנך מספק לנו מידע ו/או פרטים אישיים, הנך מביע את רצונך והסכמתך לאחסון המידע והשימוש בו ע"י קרסו נדל"ן.
 • בעת שימוש באתר זה, הנך מתחייב לספק מידע שלם, נכון ומדויק ולעדכנו בעת הצורך.